www.plexusinternational.org
2004 Affiche Art Slavery Manifesto by Seni MBaye Dakar